Privacybeleid

 

Over mijn privacybeleid

Smart Wardrobe en daarmee dus ikzelf geef veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig hebben voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Smart Wardrobe. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik uw gegevens opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten ik heb met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen met mij, u vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze opsla, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting 

Ik neem webhosting af van WordPress. WordPress verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. WordPress heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. WordPress is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Zie verdere details in het privacybeleid van WordPress.

E-mail

Ik maak gebruik van derde partijen, WordPress, Hostnet & Drip, die het e-mailverkeer afkomstig van mijn website afhandelen.  Alle bevestigingsmails die u ontvangt van mij of mijn website en webformulieren worden verzonden via de servers van WordPress, Hostnet of Drip. Zij zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van mij ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door WordPress, Hostnet en Drip beveiligd opgeslagen. Zie voor verdere details het privacy beleid van zowel WordPress, Hostnet als Drip.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van word en excell. Ik deel uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw afgenomen dienst. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik wil deze gegevens alsnog voor marketing doeleinden gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een review op mijn website. Dan vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat ik uw klantgegevens bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren. 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de personen die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op mijn site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doe ik voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Smart Wardrobe
Goedestraat 66A
3572 RW Utrecht
0641405816
mirjam@smartwardrobe.nl

Contactpersoon: Mirjam Hamming